ผ้าและเครื่องแต่งกาย ตุงปันหาง
ชื่อ : ตุงปันหาง
แหล่งค้นพบ : บ้านแม่พริกลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
กลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยวน
ประเภท : ผ้าในพระพุทธศาสนา
หน้าที่/โอกาส : ตุงปันหางถวายทานเพื่ออานิสงส์ในช่วงปีใหม่เมือง
วัตถุดิบในการทอ : ฝ้าย
ประวัติ/คำอธิบาย : ตุงปันหาง หรือ ตุงปันตั๋ว เป็นตุงที่พบมากในเขตอำเภอเถินและอำเภอแม่พริก ซึ่งจะทำกันในช่วงก่อนปีใหม่เมือง โดยคณะศรัทธาจะรวมตัวกัน ตัดผ้าเป็นเป็นชนิดขนาดเล็ก แล้วนำมาเย็บบนผ้าผืนใหญ่ จนเต็มผืน ตกแต่งด้วยตุ้งติ้งให้สวยงาม ซึ่งผ้าที่ตัดเป็นชิ้นเล็กนั้นมีอยู่จำนวนมากจึงเรียกรวมๆกันว่า พันหาง ตุงนี้จัดทำขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นอานิสงส์แก่ผู้ถวายทานตุงและเสาตุง ดังปรากฏข้อความในใบลาน วัดแม่ตั๋ง ตำบลแม่พริก ว่า "อันว่าบุคคลหญิงชายทั้งหลายฝูง มีใจใสสัทธาในพระพุทธศาสนา สละวัตถุปัจจัยแล้ว ฮื้อบังเกิดปิติกระทำสร้างแปงยัง เสาทุงมีรูปหงส์ ปูชาแก่พระรัตนตรัยแก้วสามประการนั้น จักมีผลอานิสงส์มากนักชะแล"
วัตถุดิบและวิธีการย้อมสี : วัสดุและอุปกรณ์การทำตุงปันหาง
1. ผ้าดิบ ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร
2. เศษผ้าหลากสี
3. ไหมพรม
4. กระดาษอังกฤษสีทอง
5. เข็มและด้าย
เทคนิควิธีการทอ :
การตกแต่ง :
ลวดลาย :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Tawatchai tumtong
วันที่บันทึก : 19/08/2564
เปิดอ่าน : 579 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง