หมวดหมู่ พุทธศิลป์
จิตรกรรม ป. สุวรรณสิงห์ วัดท่าแหน
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื่องจากเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของช่างปวน และแสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่อย่างชัดเจน ในจิตรกรรมวัดท่าแหนนี้ ช่างปวน สุวรรณสิงห์ เขียนอักษรภ...

762 ครั้ง    27/07/2564
จิตรกรรม ป. สุวรรณสิงห์ วัดอุ่มลอง
จิตรกรรมฝาผนัง ที่งดงาม ทรงคุณค่า อีกหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะจิตรกรรมที่เกิดขึ้นในล้านนา ภายในหอจำศีล วัดอุมลอง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ มีขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สถาปั...

680 ครั้ง    27/07/2564
จิตรกรรม ป. สุวรรณสิงห์ วัดช้างเผือก
ภาพจิตรกรรมวัดช้างเผือก เล่าเรื่อง ทศชาติชาดกของพระพุทธเจ้า ที่เลือกนำเอาฉากตอนที่สำคัญๆมาเขียนรูปแบบทางศิลปกรรมเป็นรูปแบบประเพณีไทยซึ่งเป็นลักษณะประจำชาตอคือนิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคารที่เนื่องในพระพ...

564 ครั้ง    27/07/2564
จิตรกรรม ป. สุวรรณสิงห์ วัดน้ำล้อม
จิตรกรรมภายในวัดน้ำล้อม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก มหาเวสสันดรชาดก ชาดกจึงหมายถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านั่นเอง เรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสั...

572 ครั้ง    27/07/2564
จิตรกรรม ป. สุวรรณสิงห์ วัดเกาะวารุการาม
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม อาจกล่าวได้ว่า เป็นแบบแผนความนิยมเฉกเช่นงานจากกรุงเทพฯ ซึ่งเริ่มแพร่หลายเข้าสู่พื้นที่ล้านนาตั้งแต่ช่วง ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เช่น ตัวอย่างงานในเมืองเชียงใหม่ที...

587 ครั้ง    27/07/2564
จิตรกรรม ป. สุวรรณสิงห์ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
จิตรกรรมฝาผนังภาพทศชาติและพุทธประวัติซึ่งประดับลวดลายทองในส่วนต่างๆ อย่างวิจิตรพิสดาร ต่อมาได้บูรณะเมื่อพ.ศ.๒๔๖๕ และบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อพ.ศ.๒๕๐๓ ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ ๙๗...

561 ครั้ง    27/07/2564
จิตรกรรม ป. สุวรรณสิงห์ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
จิตรกรรมตามหลักฐานของทางวัด เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต ได้ส่งช่างมาลอกแบบการสร้าง พระอารามหลวงที่กรุงเทพฯ ครั้นนั้นเข้าใจว่าคงได้ช่างจากเมืองหลวง ชื่อนายจันทร์ จิตรกร มาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในในพระ...

549 ครั้ง    27/07/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง