การแสดง ฟ้อนเผียไหมลำปาง (อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย)
ชื่อกลุ่ม/บุคคล : ฟ้อนเผียไหมลำปาง (อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย)
เบอร์ติดต่อ :
ที่ตั้ง : 363 ถนนทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
ประเภทการแสดง : การแสดงกลุ่ม
บทบาทหน้าที่และโอกาส : ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง เป็นชุดที่คิดขึ้นโดยนายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย ซึ่งมีความเชื่อว่า “ความเป็นชาติอยู่ได้เพราะการมีอะไรเป็นของตนเอง จังหวัดลำปาง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้จากของจริง การปลูกฝังให้เยาวชนผูกผันกับวัด สัมผัสวัด โดยใช้ลานวัดเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศิลปะพื้นเมืองเหนือ ซึ่งเรียนรู้ได้ตั้งแต่ศิลปะลานวัด จิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์และวิหารในวัด”
ความตั้งใจและความเชื่อดังกล่าวทำให้ชมรมจุสะหรีแม่ข่วงเจิง วัดกู่คำ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดง
นายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย ได้ใช้ลานวัดกู่คำ เป็นสถานที่สอนภาษาคำเมือง และนาฎศิลป์เมืองเหนืออันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้แก่เด็กๆ และได้คิดประดิษฐ์ท่ารำเพื่อใช้ในการสอน จากภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปแต้ม วัดนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นภาพการร่ายรำซึ่งวาดโดยสล่าน้อยซาว ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นท่ารำก๋งยิง 1 และก๋งยิง 2 และประยุกต์กับภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปแต้มวัดเวียงต้า อำเภอลอง สมัยขึ้นนครลำปาง เป็นท่าก๋งยิง 3 เวียงต้า และภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นท่ายอพนมตั้งเกล้า นำมาประดิษฐ์เรียบเรียงให้เป็นท่ารำฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง 58 ท่ารำ ประกอบดนตรีเพลงเผียไหมลำปาง เผยแพร่ในจังหวัดลำปาง และมีการถ่ายทอดสืบต่อกันเป็นรุ่นๆ ปัจจุบันมีสถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง จัดการเรียนการสอนฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง และชมชมจุมสะหรี แม่ลูกข่วงเจิง วัดกู่คำ เป็นสถานที่สอนการฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นเมืองเหนือแก่ผู้สนใจทั่วไป
เพลงและดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง :
รูปแบบและท่าทาง :
การแต่งกาย : การแสดงฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง ผู้แสดงแต่งกายในชุดครองสไบ ซึ่งเป็นชุดแต่งกายพื้นเมืองของจังหวัดลำปาง วิธีการแต่งกาย ใช้ผ้าสไบเคียนอกของสตรีและนุ่งซิ่นบ้วงการห่มสว้ายแหล้ง
1. วิธีวัดความยาว ความยาวของสไบอย่างน้อย วัดจากพื้นชูสูงขึ้นให้ชุดแขนความยาว ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
2. เมื่อดึงสไลไขว้หลังทิ้งชายที่เหลือไว้พองาม
3. จัดชายพาดไหล่เลยชายเสื้อลงมา
4. เมื่อเฉวียงชายขึ้นทับทิ้งชายลงด้านหลังควรยาวกว่าด้านหน้า
5. สไบลายก่านปล้องให้จัดชายพาดลายขวางปล้องทับชายสว้าย
ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง :
คำอธิบายอื่นๆ :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Tawatchai tumtong
วันที่บันทึก : 23/08/2564
เปิดอ่าน : 859 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง